Pensjons- og forsikringsbevis

Pensjons- og forsikringsbevis for 2020 er nå sendt ut.

For dere som mottar avtalefestet pensjon (AFP) inneholder pensjon- og forsikringsbeviset feil informasjon om antatt årlig alderspensjon fra 67 år. Pensjonen er beregnet som om man er i hel stilling frem til 67 år, noe som ikke er korrekt siden man allerede har fratrådt med hel eller gradert pensjon tidligere.

Vi beklager feilen og vil rette dette opp i nye medlemsbevis som vil bli utsendt i 2. kvartal 2021.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt pensjonskassen.