Uførepensjon

Alle våre medlemmer er dekket av vår uførepensjonsordning.

Du kan også ha rett til uførepensjon fra oss hvis du er tidligere medlem hos oss. Les mer om hva som gjelder for tidligere medlemmer her. 

For å ha rett til uførepensjon må du være 20 prosent ufør eller mer. Uførheten må skyldes sykdom eller skade.

Viktig å merke seg: Uførepensjon gjelder ikke i følgende tilfeller:

  • Hvis du blir ufør som følge av en sykdom som inntreffer i løpet av de to første årene etter innmelding, og du må antas å ha kjent til sykdommen før du ble ansatt, har du ikke rett til uføreytelse.
  • Hvis du blir ufør som følge av en sykdom som inntreffer i løpet av de to første årene etter du har gått opp i stillingsstørrelse, og du må antas å ha kjent til sykdommen før du gikk opp i stilling, har du ikke rett til uføreytelse for den delen av stillingen du har økt. I slike tilfeller skal uføreytelsen beregnes med utgangspunkt i den opprinnelige stillingsstørrelsen.
  • Hvis du uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, har du ikke rett til uføreytelse.

Mer informasjon om vilkårene finner du i pensjonsvedtektene.

Er du sykemeldt utover ett år vil du ikke lenger ha rett til lønn fra arbeidsgiveren din, og du vil da kunne ha rett til uførepensjon fra oss.

Uførepensjon kommer i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd).

Vi utbetaler uførepensjon så lenge du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Perioden vil bli forlenget, stanset eller endret som følge av vedtakene til NAV.

Hvis du ikke får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, så har du i vedtaksbrevet ditt fått informasjon om hvor lenge vi utbetaler uførepensjon. Er du i tvil, må du gjerne kontakte oss. Er det aktuelt med forlengelse, må du søke på nytt.

Dersom du blir frisk og du ikke lenger fyller vilkårene for å motta uførepensjon, må du gi beskjed til oss så raskt som mulig for å unngå en eventuell feilutbetaling av uførepensjon.

Overgang til alderspensjon: 
Alle som har en aldersgrense for stillingen som er over 67 år, vil gå over fra uførepensjon til alderspensjon fra fylte 67 år. Har du en lavere aldersgrense vil du gå over til alderspensjon når du når stillingens aldersgrense. Dette skjer automatisk, og du trenger ikke å søke om dette.

Hva får du i uførepensjon?

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 3 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger i intervallet mellom 0 og 6 G.
  • 69 prosent av den del av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger mellom 6 og 12 G
    • 1 G står for grunnbeløpet i folketrygden og er på 99.858 kroner.

 

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Forsørger du barn under 18 år får du barnetillegg. Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt (inntil 6 G). Du får utbetalt barnetillegg for maksimalt 3 barn. Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt inntil 12 G.

 

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Når du får vedtak om uførepensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse, får du også vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. Hvis årsinntekten din overstiger inntektsgrensen er det viktig at du melder i fra til oss. Vi vil da justere ned pensjonsutbetalingen, slik at du i ettertid slipper å tilbakebetale for mye utbetalt pensjon.

Hvis årsinntekten din overstiger 80 % av inntekten du hadde før du ble syk, har du ikke lenger rett til å få utbetalt uførepensjon. Gjelder dette deg, er det viktig at du melder fra til oss med en gang du ser at dette vil skje. Hvis ikke, risikerer du å måtte tilbakebetale for mye utbetalt pensjon i ettertid.

Hvert år, i forbindelse med at fjorårets skatteoppgjør er klart, gjennomfører vi det vi kaller et etteroppgjør. Det gjør vi for å sikre at alle med uførepensjon hos oss har fått utbetalt korrekt pensjon for det aktuelle inntekståret. Grunnen til dette er at størrelsen på uførepensjonen er avhengig av din faktiske inntekt.

Når vi beregner uførepensjon tar vi utgangspunkt i din forventede inntekt. På bakgrunn av dette, har du fått en inntektsgrense fra oss. Tjener du under inntektsgrensen din får du korrekt utbetalt pensjon fra oss.

Hvis du har tjent mer enn inntektsgrensen din, kan du ha fått for mye utbetalt pensjon fra oss.
Hvis vi ikke får beskjed om at du har tjent over inntektsgrensen din, eller at du ikke har meldt fra om dette i tide, vil det først fremkomme i etteroppgjøret at du har fått for mye utbetalt pensjon, og du må da tilbakebetale dette. Alle som må tilbakebetale vil få brev fra oss om dette.

I noen tilfeller er det også aktuelt å få tilbakebetalt pensjon. Dette gjelder i tilfeller der du har meldt inn om endret inntekt, men ikke har tjent så mye som du har oppgitt til oss allikevel. Alle som får tilbakebetalt pensjon fra oss vil få brev fra oss om dette.

Hvis du er 20 % ufør eller mer, kan du søke om uførepensjon hos oss selv om du ikke får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV. Selv om du ikke har rett til AAP hos NAV med en lavere uføregrad enn 50% må du likevel søke NAV om AAP. Vedtaket fra NAV må sendes til oss sammen med søknaden om uførepensjon.