Etterlattepensjon

Etterlattepensjon gir de nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra.  

Her skiller vi mellom ektefellepensjon og barnepensjon. 

Ektefellepensjon gjelder for ektefeller og registrerte partnere. Samboere har ikke rett til dette. Fraskilte ektefeller / tidligere partnere kan også ha rett til ektefellepensjon etter bestemte vilkår.   

 Barnepensjon gjelder alle gjenlevende barn og utbetales til de fyller 20 år.

Når et medlem faller fra, kan gjenlevende ektefelle / registrert partner søke om ektefellepensjon fra oss.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. 

For å ha rett til ektefellepensjon må medlemmet ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger*. 

Pensjonen er livsvarig, med mindre gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt. Da vil han/hun ikke ha rett til ektefellepensjon og den vil bli stanset. 

Fraskilte ektefeller / tidligere partnere kan også ha rett til ektefellepensjon
For fraskilte ektefeller /  partnere, gjelder følgende krav:

  • ekteskapet/partnerskapet må ha vart i minst 10 år
  • fraskilt ektefelle /  partner må ha vært minst 45 år ved skilsmissen / da partnerskapet ble brutt
  • fraskilt ektefelle / partner kan ikke ha giftet seg / inngått partnerskap på nytt
  • avdøde må ha vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning* på skilsmissetidspunktet / da partnerskapet ble brutt

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde.

Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.  

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er kommunale pensjonskasser som oss, KLP og Statens pensjonskasse.

Er vi den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av, er det vi som skal utbetale pensjonen. Hvis ikke, er det hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av som skal utbetale pensjonen. Det er også til denne ordningen de etterlatte må søke hos. 

Avdødes barn har rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.

For at barna skal ha rett til barnepensjon, må avdøde ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger*. 

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er kommunale pensjonskasser som oss, KLP og Statens pensjonskasse.

Er vi den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av, er det vi som skal utbetale pensjonen. Hvis ikke, er det hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av som skal utbetale pensjonen. Det er også til denne ordningen de etterlatte må søke hos. 

Hovedregelen er at full ektefellepensjon utgjør 9 prosent av den avdødes pensjonsgrunnlag i årlig pensjon. Pensjonsgrunnlaget tilsvarer normalt årslønnen avdøde hadde da han/hun gikk av med pensjon, oppjustert til dagens verdi.

For å få full ektefellepensjon, må avdøde som hovedregel ha en opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger på 30 år i full stilling*.

Hvis opptjeningstiden eller stillingsprosenten er lavere, reduseres pensjonen tilsvarende. 

*Hvis avdøde ikke lenger var medlem av Tromsø kommunale pensjonskasse, men har pensjonsrettigheter fra en tidligere jobb med medlemsskap hos oss, kan kravet til full opptjening være inntil 40 år. Her kan du lese mer om rettighetene til tidligere medlemmer.

 Unntak fra hovedregelen:

For enkelte grupper skal ektefellepensjonen beregnes på en annen måte. Det gjelder følgende:

  • Hvis du som gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble innmeldt i ordningen før 1. juli 2000.
  • Hvis du som gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010 og avdøde ble innmeldt i ordningen før 1. april 1977.
  • Hvis avdøde har en/flere tidligere ektefeller med rett på ektefellepensjon, så fordeles pensjonen ut i fra antall år man var gift. 

Full barnepensjon utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag i årlig pensjon.

Pensjonsgrunnlaget tilsvarer normalt årslønnen avdøde hadde da han/hun gikk av med pensjon, oppjustert til dagens verdi.

For å få full barnepensjon, må avdøde som hovedregel ha en opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger på 30 år i full stilling*.

Hvis opptjeningstiden eller stillingsprosenten var lavere, reduseres pensjonen tilsvarende. 

* Hvis avdøde ikke lenger var medlem av Tromsø kommunale pensjonskasse, men har pensjonsrettigheter fra en tidligere jobb med medlemsskap hos oss, kan kravet til full opptjening være inntil 40 år. Her kan du lese mer om rettighetene til tidligere medlemmer.

Pensjonen berøres ikke av annen inntekt. Den kommer i tillegg til egen pensjon eller inntekt.