Pensjon - et gunstig ansattegode

Medlemskap

Offentlig tjenestepensjon har gode pensjonsbetingelser.

Ordningen gir deg gunstig alderspensjon og mulighet til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP).

Du og dine nærmeste får også en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av uførepensjon og etterlattepensjon. Skulle noe uforutsett skje, kommer pensjonen fra oss i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV.

klokke med uklare tall

Opptjeningstid

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om opptjening for deg som er født før 1963. 

knepte hender

Tidligere ansatt

Hvis du tidligere har hatt en jobb som har gitt deg medlemskap hos oss, kan du ha rett til pensjon fra oss.

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer.

Aldersgrenser

Aldersgrensene kan være veldig avgjørende for din pensjon.

Aldersgrense er den alder da du senest må fratre, mens pensjonsalder angir den alder hvor du har rett, men ingen plikt, til å fratre med alderspensjon. Den alminnelige aldersgrensen i tjenestepensjonsordningen (TPO) er 70 år. Noen stillinger har særaldersgrense. Alle kan imidlertid ta ut alderspensjon fra fylte 67 år.

Jeg er 65 år og ønsker å pensjonere meg