Tromsø kommunale pensjonskasse (Tkp) ble opprettet i 2014 av Tromsø kommune. Pensjonskassen har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til Finansforetaksloven § 2-16. Virksomheten drives fra Skippergata 35/39 i Tromsø.

Tkp er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og foretakenes midler og pensjonskassen hefter ikke for kommunens og foretakenes forpliktelser.

Styret er pensjonskassens øverste organ. Virksomheten er forankret i det samme lov- og forskriftsverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen for øvrig, og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Veiledning

Målsetningen er at medlemsforetakene og deres arbeidstakere og pensjonister skal oppleve Tkp som den foretrukne leverandøren av offentlig tjenestepensjon. Dette oppnås ved å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivernes tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Nøkkelfaktorer her er god kapitalforvaltning og effektiv drift. I tillegg legges det stor vekt på å yte god service overfor medlemmene, både gjennom generell informasjon og individuell service.

Våre Medlemmer

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til bestemmelsene i hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Medlemmene er ansatte i Tromsø kommune og andre foretak med nær tilknytning til kommunen, herunder pensjonskassens egne ansatte. Unntakene er sykepleiere og lærere som er tilknyttet andre pensjonsinnretninger gjennom egne tariffavtaler.

Styret

Styreleder:
Oddmund E. Åsen

Nestleder:
Rolleiv O. Lind

Styremedlem:
Wenche Øverås

Styremedlem:
Anni Skogman

Styremedlem:
Anne Birgit Nilsen

Styremedlem:
Heidi Bakkeland

Styremedlem:
Ståle Madsen

Vedtekter

Last ned vedtekter for Tromsø kommunale pensjonskasse