Pensjon - et gunstig ansattegode

Offentlig tjenestepensjon er kjent for sine gode pensjonsbetingelser, og gjelder ansatte i offentlig sektor.

Ordningen gir deg gunstig alderspensjon og mulighet til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP).

Du og dine nærmeste får også en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av uførepensjon og etterlattepensjon. Skulle noe uforutsett skje, kommer pensjonen fra oss i tillegg til eventuelle ytelser fra NAV.

En 1000, 500, 200, 100 og 50 norsk pengeseddel

Hvem er medlem?

Medlemskapet i pensjonsordningen er kollektivt, det vil si at du har både rett og plikt til å være medlem.

For å bli innmeldt i Tromsø kommunale pensjonskasse må du ha et ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere:

Pensjonsrettigheter opparbeides fra første arbeidsdag. Du opparbeider pensjonsrettigheter selv om du bare er midlertidig ansatt, for eksempel i et vikariat eller et engasjement

Lærere som er ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse, sykepleiere ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet KLP.

*Remiks lukket den offentlig tjenestepensjonsordningen pr 1.1.2018. Ansatte født før 1963 beholdt det aktiv medlemskap i pensjonskassen. Ansatt som er født etter 1963 og var ansatt pr 1.1.2018 har en oppsatt rettighet i pensjonskassen. 

Hvordan meldes du inn og ut av pensjonsordningen?

Det er arbeidsgiveren din som melder deg inn i pensjonsordningen. 

Når du ikke lenger jobber i en stilling som er tilknyttet oss, meldes du ut av pensjonsordningen. Det skjer automatisk gjennom arbeidsgiveren din. 

Hvem betaler inn til pensjonsordningen?

Som arbeidstaker betaler du et pensjonsinnskudd på 2 % av lønnen, mens din arbeidsgiver betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen.

Hva skjer hvis du blir sykemeldt eller ufør?

Hvis du blir sykemeldt eller ufør, vil du fortsatt være medlem av vår pensjonsordning.

Hva skjer hvis du meldes ut?

Du kan ha rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon etter at du har blitt meldt ut.

For å ha rett til pensjon, må du ha en samlet opptjening fra offentlige tjenestepensjonsordninger et bestemt antall år. Hvor mange år, avhenger av hvilken type pensjonsopptjening det gjelder. Her får du vite hvor mye opptjening du trenger for å ha rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Om du senere begynner i en jobb der du blir meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning vil din samlede opptjeningstid øke.

Når det blir aktuelt for deg å søke om pensjon, er det hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av, som du skal søke om pensjon fra. 

Folkevalgte

Som folkevalgte er du ikke ansatt eller omfattet av noen tariffavtale, men du kan likevel få offentlig tjenestepensjon.

Du kan ha rett til en offentlig tjenestepensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse.

For å bli meldt inn må du ha 20% godtgjørelse av full godtgjørelse.
Som full godtgjørelse regnes godtgjørelsen til den høyest lønnede valgte heltidspolitikeren i kommunen.

Folkevalgte som har permisjon fra offentlig stilling unntas dersom vedkommende fortsatt tilsluttet pensjonsordning gjennom sin arbeidsgiver i permisjonstiden.

Aldersgrensen for folkevalgte er 70 år.