Vi er Tromsø kommunale pensjonskasse

Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet i 2014 av Tromsø kommune. Vår viktigste jobb er å sørge for at ansatte i kommunen, med tilhørende virksomheter, får rett pensjon til rett tid.

 • Alle ansatte Tromso pensjonskasse
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Tromsø kommunale pensjonskasse (Tkp) ble opprettet i 2014 av Tromsø kommune. Pensjonskassen har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til Finansforetaksloven § 2-16. Virksomheten drives fra Skippergata 35/39 i Tromsø.

Tkp er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og foretakenes midler og pensjonskassen hefter ikke for kommunens og foretakenes forpliktelser. Styret er pensjonskassens øverste organ. Virksomheten er forankret i det samme lov- og forskriftsverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen for øvrig, og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Pensjonskassens formål og målsetting

er å yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til bestemmelsene i hovedtariffavtalen for kommunal sektor.  Målsetningen er at medlemsforetakene og deres arbeidstakere og pensjonister skal oppleve Tkp som den foretrukne leverandøren av offentlig tjenestepensjon. Dette oppnås ved å sikre finansieringen av pensjonsutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivernes tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Nøkkelfaktorer her er god kapitalforvaltning og effektiv drift. I tillegg legges det stor vekt på å yte god service overfor medlemmene, både gjennom generell informasjon og individuell service.

Medlemmer

Medlemmene er ansatte i Tromsø kommune og andre foretak med nær tilknytning til kommunen, herunder pensjonskassens egne ansatte. Unntakene er sykepleiere og lærere som er tilknyttet andre pensjonsinnretninger gjennom egne tariffavtaler.

Tromsø kommunale pensjonskasse har:

 • 7.715 aktive medlemmer
 • 1.986 alderspensjonister
 • 972 uførepensjonister
 • 274 etterlattepensjonister
 • 17.925 medlemmer med oppsatte rettigheter

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på 7 milliarder kroner.

Visjon og verdier

 • Visjon: «Vi sørger for din pensjon.»
 • Verdier: Lokal, tilgjengelig, kompetent, trygg og ansvarlig.

Våre medlemsløfter

 • Best på trygghet, hjelp og veiledning når du trenger det.
 • Rett pensjon til rett tid.
 • Opplyste valg – tidlig nok.

Våre kundeløfter

 • Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for all vår virksomhet.
 • Vi skal oppnå best mulig avkastning – med forsvarlig risiko.
 • Vi gjør pensjon enklere for arbeidsgivere og medlemmer.