24/05/2024

Hva skjer med pensjonen min når jeg har permisjon?

Ung kvinne sitter på sofaen og studerer i en bok
Foto: NTB /Schoo Flemming

Her får du oversikt over hva du kan forvente, enten permisjonen er med eller uten lønn.

Full lønn, full pensjonsopptjening

Hvis du har hel permisjon med full lønn, påvirkes ikke pensjonsrettighetene dine. Dette er ofte tilfellet for foreldrepermisjon hvor en eller begge foreldre kan nyte godt av full lønn i en bestemt periode. Det betyr at mens du er hjemme med den nyfødte, fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var på jobb.

Delvis lønn, delvis pensjonsopptjening

Hvis du derimot har hel permisjon, men er delvis lønnet, vil dette påvirke pensjonsopptjeningen din. Dette er fordi du kun tjener opp pensjon for det du får lønn for.

Eksempelvis, hvis du tar ut 100 prosent permisjon (hel permisjon) og får lønn for 80 prosent, tjener du opp pensjon som om du skulle jobbet 80 prosent. For den resterende ulønnede delen, altså 20 prosent i dette eksempelet, er du risikodekket i inntil to år, noe som inkluderer uføre- og etterlattepensjon, som om du fortsatt jobbet fulltid.

Permisjon uten lønn, ingen pensjonsopptjening etter en måned

Permisjon uten lønn gir som hovedregel ikke opptjening i pensjonskassen. Ved permisjon uten lønn utover en måned meldes du ut av pensjonskassen. Selv om du blir utmeldt av pensjonskassen på grunn av ulønnet permisjon er du likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du kan få uførepensjon, og dine etterlatte kan få etterlattepensjon, som om du ikke var meldt ut.

Ulønnet utdanningspermisjon

Fra 01.01.2020 vil de som har ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen, få pensjonsopptjening i påslagsordningen og tiden medregnet som medlemstid i inntil fire år.

Ulønnet permisjon med pleiepenger

Fra 01.01.2022 skal et medlem som har ulønnet permisjon og mottar pleiepenger, stå innmeldt i pensjonsordningen. Dette gjelder for inntil 3 år og opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som medlemmet har permisjon fra.

Permisjon under militærtjeneste

Arbeidstaker som i henhold til de generelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen § 9 oppebærer 1/3 lønn under militærtjeneste, skal ikke meldes ut av pensjonsordningen, men fortsatt være medlem med sin ordinære lønn som pensjonsgrunnlag. Arbeidsgiveren betaler full premie (inkl. arbeidstakers andel), beregnet av pensjonsgrunnlaget.

Frivillig medlemsskap

Tar du permisjon uten lønn mer enn en måned, og samtidig ønsker å fortsette pensjonsopptjeningen din, er det mulig å opprettholde pensjonsrettigheter gjennom det vi kaller frivillig medlemskap. Da betaler du selv den ordinære årspremien inn til pensjonsordningen for å opprettholde pensjonsrettighetene dine som før.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i pensjonskassen i inntil to år, med frivillig medlemskap. I særlige tilfeller kan det også forlenges ut over 2 år. Husk at søknadsfristen for frivillig medlemskap er to måneder etter utmeldingen.

Unntak:

  • Ved ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen kan permisjonen likevel medregnes som opptjeningstid i inntil 4 år. Dette gjelder fra 01.01.2020 for deg født i 1963 eller senere.

Ved ulønnet permisjon hvor arbeidstaker mottar pleiepenger kan permisjonen likevel medregnes som opptjeningstid i inntil 3 år. Dette gjelder fra 01.01.2022.

Har du spørsmål om din permisjon er du velkommen til å kontakte oss.

Foto: NTB/Schoo Flemming

Del denne saken!