Etterlattepensjon

Barnepensjon

Er du medlem av Tromsø kommunale pensjonskasse vil dine barn har rett til barnepensjon om du skulle falle fra.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt.

Ung kvinne kysser et barn ca 3 år som sitter foran i en sykkelvogn
Foto: IStock/ Aleksandar Nacic

Er du medlem av Tromsø kommunale pensjonskasse vil dine barn har rett til barnepensjon om du skulle falle fra.

Barnepensjon er en månedlig ytelse og blir utbetalt til og med måneden barnet fyller 20 år. Barnepensjon blir ikke samordnet med ytelser fra folketrygden eller avkortet mot egen inntekt.

Beregning av barnepensjonen

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning. Barnepensjon blir utbetalt til barnet fyller 20 år. Den kommer i tillegg til eventuell andre pensjoner og reduseres ikke ved inntekt eller ytelser fra folketrygden.

Mister barnet begge foreldrene og foreldrene var medlem hos oss, får barnet barnepensjon etter begge foreldrene. Hvis det er flere barn som har rett på barnepensjon, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Barnepensjonen blir redusert etter avdødes medlemstid hos oss. Ved lavere tjenestetid enn 30 år avkortes pensjonen. Dør medlemmet mens det er i en aktiv stilling vil vi medregne medlemstid til 67 år, eller til aldersgrensen på stillingen dersom denne er lavere enn 67 år. Dette gjelder også hvis avdøde hadde AFP ved bortfall før 65 år. Hadde avdøde AFP etter 65 år, uføre – eller alderspensjon tar vi utgangspunkt i hva alderspensjonen var eller ville blitt ved beregning av ektefellepensjonen.

Hvis avdøde forelder tidligere var medlem

Hvis avdøde tidligere hadde opparbeidet medlemstid på minst 3 år i offentlig tjenestepensjonsordning innenfor overføringsavtalen og ikke hadde tatt ut pensjon, så har barnet under 20 år rett til barnepensjon. Dette kalles en oppsatt rettighet. Det er siste offentlige tjenestepensjonsordning som skal samle all opptjening, beregne samlet oppsatt rettighet og utbetale pensjonen.

Full opptjening for en oppsatt rettighet er mellom 30 og 40 år. Om avdøde hadde kortere opptjening, vil barnepensjonen blir redusert etter avdødes samlede opptjening.