Regulering av pensjoner

Fra 1. mai 2023 økte grunnbeløpet (G) med 6,41%. Grunnbeløpet er nå på kr 118 620.. Pensjoner under utbetaling blir regulert pr 1. mai 2023. Pensjonskassen etterbetaler de fleste pensjoner sammen med utbetaling i juni.

Med virkning fra 1. mai 2023 reguleres de forskjellige pensjonene slik:

  • Alderspensjon, særalderspensjon og AFP reguleres med 8,54 prosent. AFP-tillegget på 20 400 kroner reguleres ikke
  • Uførepensjon reguleres med 6,41 prosent
  • Etterlattepensjon for de over 67 år reguleres med 8,54 prosent
  • Etterlattepensjon for de under 67 år reguleres med 6,41 prosent

For alderspensjonister, AFP og etterlattepensjoner etter 67 år, reguleres pensjonen med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Uførepensjon og etterlattepensjon for de under 67 år reguleres i takt med grunnbeløpet (lønnsvekst).