AFP

Født FØR 1963

Her finner du informasjon om avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

tidslinje som uthever årene før 1963

Pensjonsgrunnlaget er det pensjonen skal beregnes ut ifra

Pensjonsgrunnlag   Pensjonsgivende inntekt (i 100% stilling)  x  gjennomsnittlig stillingsprosent

Pensjonsgrunnlag
=
Pensjonsgivende inntekt (i 100% stilling)
 x
gjennomsnittlig stillingsprosent

G = kr 118 620

2 G = 237 240

12 G = 1 423 440

AFP er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon fra du fyller 62 år. AFP varer frem til du fyller 67 år.
Fra du fyller 62 år kan du ha mulighet til å ta ut AFP. Dette gjelder de fleste av våre medlemmer.

Er du mellom 62 og 65 år må du
 • være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP

 • ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver i de siste 3 årene, eller ha vært ansatt hos arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning de siste 3 årene.

 • ha hatt minst 20 prosent stilling med årlig inntekt på minst 1 G (folketrygdens grunnbeløp) de siste 3 årene

 • ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50. For å få pensjonspoeng må årsinntekten din ha vært høyere enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp).

 • ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før du reduserer stillingen din.

 • Skal du gå av med delvis AFP, må arbeidsgiveren din godkjenne det.

 • Du kan ikke få utbetalt AFP i tillegg til ytelser fra NAV. Dersom du har slike ytelser, må du si fra deg disse for å få rett til AFP.

Du kan ikke få AFP dersom du

 • har hatt full velferdspermisjon fra stillingen din i mer enn 3 måneder totalt i de siste 3 årene.

 • har ytelser fra NAV. Dersom du har slike ytelser, må du si fra deg disse for å ha rett til AFP.

 • har tatt ut AFP fra privat arbeidsforhold (dvs. AFP fra fellesordningen).

 • mottar førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra din nåværende arbeidsgiver, uten at du må jobbe. Unntaket er delvis uførepensjon.

Er du mellom 65 og 67 år er det to alternativer som gir deg rett til AFP
 
 • Du må være i lønnet arbeid og medlem i pensjonsordningen til Tromsø kommunale pensjonskasse frem til du tar ut AFP og ha minst 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.

 • Du fyller kravene som gjelder for rett til AFP fra fylte 62 år.

Du kan ikke ta ut AFP fra pensjonskassen dersom du har tatt ut privat AFP.

Du kan velge å gå av delvis med AFP. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren din godkjenner det. 

AFP-graden beregnes ut i fra din forventede fremtidige inntekt. Det er derfor viktig at du oppgir denne så nøyaktig som mulig når du søker. 

Hvis du har rett til AFP, kan du starte uttaket når som helst mellom 62 og 67 år.

Her skiller vi mellom AFP før og etter 65 år.

For AFP mellom 62 og 65 år, gjelder følgende:  
I denne perioden er størrelsen på din AFP beregnet på bakgrunn av opptjeningen din hos NAV (folketrygden). I tillegg får du utbetalt et AFP-tillegg på 1700 kroner per måned ved 100 % AFP. Ved delvis AFP vil tillegget reduseres tilsvarende. 

Du kan regne ut dette med pensjonskalkulatoren til NAV.

 

For AFP mellom 65 og 67 år, gjelder følgende:  
Fra du fyller 65 år kan du velge mellom en AFP som er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i NAV (slik som er beskrevet over), eller en AFP beregnet på bakgrunn av opptjeningen din hos oss. Vi gir deg i utgangspunktet det som er høyest av de to beregningene.

Ta kontakt med oss i pensjonskassen dersom du ønsker en forhåndsberegning på hva AFP mellom 65 og 67 år kan utgjøre for deg.

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, kontrollerer vi at alle våre AFP-pensjonister har fått korrekt utbetalt pensjon. Dette kalles etteroppgjør og skjer normalt  året etter et avsluttet skatteår.

Er det et avvik på mer enn 15 000 kroner fra inntekten du har oppgitt til oss, vil pensjonen din bli beregnet på nytt, og du må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon. Har du tjent mindre enn du har oppgitt til oss og det viser seg at du har fått utbetalt for lite pensjon, vil du få en etterbetaling. 

Skal du jobbe ved siden av AFP, er det viktig at du er klar over reglene som gjelder for arbeid og pensjon.

Reglene som gjelder for deg, er avhengig av hvilken type AFP du har.

Det finnes to typer AFP:

 • folketrygdberegnet AFP og
 • tjenestepensjonsberegnet AFP

Fra du er 62 år og frem til du fyller 65 år får du utbetalt folketrygdberegnet AFP.

Etter at du har fylt 65 år kan du enten fortsette med folketrygdberegnet AFP eller få utbetalt tjenestepensjonsberegnet AFP om du oppfyller vilkårene.

Inntektsregler for folketrygdberegnet AFP:

  • Med 100 % AFP kan du kun tjene 30 000 kroner per kalenderår før pensjonen fra oss blir redusert. Frem til og med 31.12.2021 kunne du tjene  15 000 kroner før pensjonen skal reduseres.  Dette gjelder alle former for pensjonsgivende inntekt, fra både privat og offentlig sektor.
  • Går du av med delvis AFP vil du i søknaden oppgi hva du forventer å tjene ved siden av pensjonen. Vi bruker denne forventede årsinntekten til å beregne hvor mye du skal ha utbetalt av oss. Om din faktiske årsinntekt per kalenderår er mer enn 30 000 kroner (frem til og med 31.12.2021 15 000 kroner) av hva du oppga i søknaden, skal pensjonen din reduseres. Med årsinntekt mener vi her alle former for pensjonsgivende inntekt, fra både privat og offentlig sektor.
  • AFP etter folketrygdens regler kan ikke kombineres med pensjonistlønn.

 

Inntektsregler for tjenestepensjonsberegnet AFP:

Her kommer det an på hva slags inntekt du har.

Hvis du skal jobbe i privat sektor, gjelder følgende:
Skal du jobbe for en arbeidsgiver i privat sektor uten tilknytning til offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen blir redusert.

Hvis du skal jobbe i offentlig sektor, gjelder følgende:

  • Med 100 % AFP er det viktig at du ikke jobber så mye at du blir meldt tilbake i en offentlig tjenestepensjonsordning. Ved å bli innmeldt på nytt vil pensjonen din bli redusert, og du risikerer å få en mindre gunstig pensjonsavtale enn du tidligere hadde.

 Skal du jobbe i offentlig sektor, og blir ansatt på pensjonistvilkår, vil ikke inntekten din påvirke pensjonen din.

Selv om pensjonistlønn i noen tilfeller er lavere enn ordinær lønn, er ordningen tilrettelagt slik at du enkelt kan kombinere pensjon og arbeid. Det kan derfor være lurt å undersøke med arbeidsgiveren din om du kan engasjeres på pensjonistvilkår.
Går du av med delvis AFP skal pensjonen reduseres om stillingsprosenten din øker.