AFP

Født 1963 ELLER SENERE

Fra 1. januar 2020 endres pensjonsreglene for offentlig ansatte i Norge. Som følge av dette, endres avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor for alle som er født i 1963 eller senere.

AFP skal utformes etter mønster i privat sektor. Det er imidlertid foreslått endringer i AFP privat. Det innebærer at det kan bli endringer i ny offentlig AFP.

Den endelige løsningen for ny AFP kan avvike fra beskrivelsen under. 

tidslinje som uthever årene etter 1963

G = kr 118 620

7,1 G = 842 202

  • Ny AFP vil gjelde offentlig ansatte født i 1963 eller senere.
  • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år.
  • Du skal kunne starte uttak av AFP når du er mellom 62 og 70 år.
  • AFP vil være en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.
  • Det skal være mulig å kombinere AFP og jobb. 
  • Du må oppfylle visse vilkår for å ha rett til livsvarig AFP.

AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP, for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP-livsvarig hverken i offentlig eller privat sektor kan få betinget tjenestepensjon. Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare opptjeningstid fra offentlig sektor som gjelder. 1963-kullet er det første årskullet som kan få betinget tjenestepensjon og opptjeningen starter fra 2020. Det er ikke avklart om uføre skal få rett til betinget tjenestepensjon.

Vi vet ikke nøyaktig når dette vil skje, men det vil nok bli avklart i god tid før 2025. 

Grunnen til at det ikke er avklart på nåværende tidspunkt, er at ny offentlig AFP skal tilpasses AFP i privat sektor. Per i dag er privat sektor i forhandlinger om endringer i AFP. For at offentlig AFP skal være best mulig tilpasset privat AFP, vil vi ikke få avklart en endelig løsning før privat AFP bestemmes.