Alderspensjon

Født FØR 1963

Du som er født før 1963 er i all hovedsak omfattet av det nåværende regelverket for offentlig tjenestepensjon, men med nye regler for levealdersjustering og samordning. For deg som er født i årene 1959-1962 gjelder det egne regler for individuell garanti.

tidslinje som uthever årene før 1963

Pensjonsgrunnlaget er det pensjonen skal beregnes ut ifra

Pensjonsgrunnlag   Pensjonsgivende inntekt (i 100% stilling)  x  gjennomsnittlig stillingsprosent

Pensjonsgrunnlag
=
Pensjonsgivende inntekt (i 100% stilling)
 x
gjennomsnittlig stillingsprosent

G = kr 118 620

12 G = 1 423 440

Har du rett på full alderspensjon, får du ca 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt i samlet alderspensjon fra oss og NAV.

Full alderspensjon får du når vært medlem i 30 år i en offentlig tjenestepensjonsordning, og har hatt en stillingsprosent på 100.

Har du jobbet mindre enn dette, eller i en lavere stilling, reduseres pensjonen din tilsvarende.

Hva er samordning?

Samordning er måten å beregne og fordele pensjon mellom folketrygden (NAV) og offentlig tjenestepensjon. Fra 67 år blir alderspensjonen fra Tromsø kommunale pensjonskasse samordnet med alderpensjon fra folketrygden.

Nye regler for alderspensjon og samordning

Er du født mellom 1954 og 1962 vil du ha opptjening av alderspensjon i folketrygden etter både gammel og ny opptjeningsmodell. Overgangen fra gammel til ny opptjeningsmodell skjer gradvis.

I det gamle regelverket er det de 20 beste opptjeningsårene som tas med i beregning av alderspensjon fra folketrygden. I det nye regelverket er det «alle år med arbeid» som tas med i beregningen av din alderspensjon fra folketrygden.

De nye samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon vil også innføres med samme gradvise overgang mellom nytt og gammel samordningsregelverk.

I figuren nedenfor ser du hvor stor del av folketrygden som skal beregnes etter ny og gammel opptjeningsmodell.

Tilsvarende andel av tjenestepensjonen din skal samordnes med gamle og nye samordningsregler.

Hvis du har en samlet opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger på tre år eller mer, har du rett til alderspensjon.

Er vi den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem av når du skal ta ut pensjon, er det hos oss du skal søke om pensjon. Er vi ikke det, skal du søke hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av. Her vil du få medregnet opptjeningstiden din fra oss.

Alle våre medlemmer kan gå av med alderspensjon fra de fyller 67 år.

Ønsker du å gå av med pensjon tidligere enn dette, kan du ha mulighet til å ta ut avtalefestet pensjon (AFP) fra du fyller 62 år. Les mer om AFP her.

Noen yrker har det som kalles særaldersgrense.. Mange med særaldersgrense har mulighet til å gå av med alderspensjon før de fyller 67 år. Les mer om særaldersgrense her.

Viktig å merke seg:

  • Hvis du er tidligere medlem, gjelder andre regler for når du kan gå av. Du kan lese mer om reglene som gjelder for tidligere medlemmer her
Alderspensjon beregnes på grunnlag av din samlede opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Eksempler på andre ordninger er Statens pensjonskasse og KLP. Kravet til full opptjening er som hovedregel 30 år i full stilling. Har du lavere opptjeningstid eller lavere stillingsprosent enn kravet til full opptjening, reduseres pensjonen tilsvarende. Opptjeningstiden og stillingsprosenten din i Tromsø kommunale pensjonskasse, finner du på Medlemsportalen.
Viktig å merke seg:
  • Hvis du ikke lenger er medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning, kan kravet til full opptjening være inntil 40 år. Her kan du lese mer om rettighetene til tidligere medlemmer.
  • Hvis du er folkevalgt, kan kravene til opptjeningstid være annerledes enn det som har blitt beskrevet her.

Størrelsen på pensjonen fra NAV vil bli lavere jo tidligere du velger å starte uttaket. Forskjellene kan i mange tilfeller utgjøre flere tusen kroner i månedlig pensjon. Hva som lønner seg, vil variere fra person til person. Det er et individuelt valg der mange ulike faktorer spiller inn, alt fra livssituasjon til økonomi og helse. Du kan lese mer om tidlig uttak fra NAV på deres egen pensjonsblogg.

Viktig å merke seg:
Er du 67 år eller mer, og tar ut alderspensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra oss, risikerer du at den totale pensjonen reduseres.

For å unngå dette, kan du vente med å ta ut alderspensjon fra NAV til du skal ta ut pensjonen din fra oss.

Skal du jobbe ved siden av alderspensjon, er det viktig at du er klar over reglene som gjelder for arbeid og pensjon.

Reglene kommer an på hva slags inntekt du har.

Hvis du skal jobbe i privat sektor, gjelder følgende:
Skal du jobbe for en arbeidsgiver i privat sektor uten tilknytning til offentlig tjenestepensjon, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen blir redusert.

Hvis du skal jobbe i offentlig sektor, gjelder følgende:

  • Med 100 % alderspensjon er det viktig at du ikke jobber så mye at du blir meldt tilbake i en offentlig tjenestepensjonsordning. Ved å bli innmeldt på nytt vil pensjonen din bli redusert, og du risikerer å få en mindre gunstig pensjonsavtale enn du tidligere hadde.
  • Går du av med delvis alderspensjon skal pensjonen reduseres om stillingsprosenten din øker

Skal du jobbe i offentlig sektor på pensjonistvilkår, vil ikke inntekten din påvirke pensjonen din. Selv om pensjonistlønn i noen tilfeller er lavere enn ordinær lønn, er ordningen tilrettelagt slik at du enkelt kan kombinere pensjon og arbeid. Det kan derfor være lurt å undersøke med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistvilkår.