A

Aldersgrense

Den alderen hvor du har rett og plikt til å fratre stillingen din. 70 år er den alminnelige aldersgrensen, men for noen stillinger er det en lavere aldersgrense (særaldersgrense).

Alderspensjon

Pensjon som utbetales fra en avtalt alder. Alderspensjon fra folketrygden og alderspensjon fra tjenestepensjonsordninger har forskjellige regler.

Alleårsregelen

Pensjonsopptjening basert på alle år med inntekt. Innført i ny folketrygd der pensjonsgivende inntekt (lønn) mellom 13 og 75 år gir pensjonsopptjening.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt i perioder hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Avtalefesta pensjon (AFP)

I offentlig sektor er AFP en tidsbegrenset pensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til de som er født i 1962 eller tidligere.

B

Barnepensjon

Når et medlem med offentlig tjenestepensjon dør, kan gjenlevende barn ha rett til barnepensjon fram til fylte 20 år.

Folketrygden har også barnepensjon.

Barnetillegg

Medlemmer som forsørger barn under 18 år, og som mottar uføre- eller alderspensjon, kan ha rett til barnetillegg.

Alderspensjonen fra påslagspensjonen gir ikke rett til barnetillegg.

Betinget tjenestepensjon

Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Betinget tjenestepensjon skal innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Bruttopensjon

​En tjenestepensjon som ses sammen med folketrygden. Offentlig tjenestepensjon er en brutto tjenestepensjon der folketrygden og tjenestepensjonen til sammen skal utgjøre 66 prosent av sluttlønnen hvis du har full opptjening i tjenestepensjonen og før levealdersjustering.

C

D

Delingstall

Delingstall er et tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer født etter 1954 eller senere. Delingstallet vil i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

E

Etterlattepensjon

Dersom et medlem i Tromsø kommunale pensjonskasse dør, kan barn, ektefelle eller registrert partner ha krav på etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Etteroppgjør

Når resultatet av skatteligningen din er klar, sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i pensjon. Har du fått for lite utbetalt, sender vi deg pengene i et såkalt etteroppgjør. Har du fått utbetalt for mye, krever vi dette tilbakebetalt.  

F

Folketrygden

Folketrygden er en offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge.

Forholdstall

Forholdstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig alderspensjon fra folketrygden for personer som er født i perioden 1943 – 1953.

G

Garantitillegg

Er du født til og med 1958 har du en såkalt indivduell garanti. Det betyr at du kan få det som blir kalt et garantitillegg for å sikre en samlet alderspensjon fra folketrygden og Tromsø kommunale pensjonskasse på 66 % av pensjonsgrunnlaget.

Grunnbeløp (G)

Trygdesystemet i Norge er bygd opp rundt et regulerbart grunnbeløp som benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner. Det justeres av Stortinget i takt med lønnsveksten i samfunnet. Dette skal sikre at pensjonister får en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive.

Grunnpensjon

Grunnpensjon er en del av alderspensjonen fra folketrygden. Full grunnpensjon for pensjonister som ikke har ektefelle / samboer med egen inntekt eller pensjon, er lik grunnbeløpet. For de fleste andre er full grunnpensjon lik 90 prosent av G. For å få full grunnpensjon må man vanligvis ha vært bosatt i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år.

H

I

Individuell garanti

​En individuell garanti sikrer medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født før 1959 en samlet pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år hvis de har full opptjeningstid. Garantien gjelder etter levealdersjustering og samordning og beregnes under forutsetning av at alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen er tatt ut samtidig. Garantien skal gradvis trappes ned for årskullene 1959-1962.

Inntektsevne

Med inntektsevne mener vi evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Uttrykket blir bruk når vi skal beregne uføregrad ved uførepensjon.

Inntektsgrense

Inntektsgrensen er den årlige inntekt du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

J

K

L

Levealdersjustering

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen blir tilpasset forventet levealder for hvert årskull.

M

N

O

Oppsett pensjon / oppsatt pensjon

Dersom du tidligere har vært medlem hos oss, kan du ha tjent opp pensjonsrettighet til en fremtidig pensjon. Disse kaller vi oppsatt pensjon.

Opptjening

Fra 2020 er det innført nye regler der du tjener opp i en pensjonsbeholdning. Den tiden du har vært medlem i Tromsø kommunale pensjonskasse frem til 2020 blir kalt opptjeningstid.

Fra 1. januar 2020 er reglene for opptjening av alderspensjon endret. Tidligere var prinsippet for opptjening basert på tid i arbied.

Overføringsavtalen

En avtale mellom de som utbetaler offentlig tjenestepensjon.

Overføringsavtalen sikrer at de som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får pensjonen beregnet etter samlet medlemstid/pensjonsbeholdning i alle ordninger.

P

Pensjonistlønn

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller AFP (som er beregnet som en alderspensjon) uten at pensjonen blir redusert. Det må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår. Det innebærer at du ikke ansattes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn. Du skal da heller ikke meldes inn i pensjonsordningen.

Pensjonsalder

Pensjonsalder er det tidspunkt du tidligst kan gå av med alderspensjon.

Pensjonsbeholdning

En pensjonsbeholdning er summen av opptjente midler til pensjon.

Både folketrygd og offentlig tjenestepensjon bruker pensjonsbeholdninger for pensjonsopptjening.

Pensjonsgrunnlag

Den faste lønnen og eventuelle pensjonsgivende tillegg. Overtid regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Det tas hensyn til deltid. Lønn utover 12 G medregnes ikke.

Påslagsbeholdning

Opptjening av alderspensjon (påslagspensjon) for de som er født i 1963 eller senere, samles i en påslagsbeholdning fra 2020. ​

Påslagspensjon

Livsvarig alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning for de som er født i 1963 eller senere. Den tjenes opp fra 2020.

Q

R

Regulering av pensjon

Alderspensjon under utbetaling blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Alderspensjon under opptjening reguleres med lønnsveksten. Dette gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon.

S

Særaldersgrense

Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år. Det kalles særaldersgrense.

Samordning

Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden ved å beregne et samlet pensjonsnivå som skal utbetales, og deretter trekke fra et beløp (samordningsfradrag) som utgjør den delen av folketrygden som er opptjent gjennom arbeidsforholdet med medlemskap i offentlig tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordningen vil så utbetale differansen mellom samordningsfradragene og det samlede pensjonsnivået som er beregnet. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal normalt samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Men den skal samordnes ved uttakstidspunktet om tjenestepensjonen tas ut etter 67 år.

T

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte.

Tjueelleve / 2011-tillegg

Et pensjonstillegg for medlemmer født 1963 – 1967 med opptjening før 2011.

U

Uførepensjon

Uførepensjon er en type pensjon som blir utbetalt etter – særlige vilkår – dersom et medlem blir ufør. 

V

W

X

Y

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon er en pensjonsordning der den fremtidige pensjonsstørrelsen er avtalefestet. Summen av tjenestepensjonen og folketrygden skal ved full opptjening for eksempel utgjøre 66 prosent. Offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon.

Z

Æ

Ø

Å

Åttifem- / 85-årsregelen

85-årsregelen gir ansatte med særaldersgrense mulighet til å ta ut alderspensjon tre år før særaldersgrensen, dersom summen av medlemstid og alder blir 85.