Ny regulering av pensjoner

Stortinget har vedtatt tilleggsregulering av løpende pensjoner i 2021.

Det medfører at alderspensjoner, etterlattepensjoner (etter 67 år) og AFP får høyere regulering enn den reguleringen som ble gjort fra 1.mai i år.

Vi vil derfor endre pensjonene fra januar 2022.

For noen vil den høyere pensjonen fra NAV medføre at pensjonen fra pensjonskassen går ned. Det gjelder de som er minstenivåpensjonister i folketrygden.