Tidligere ansatt

Født FØR 1963

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1962 eller før. 

tidslinje som uthever årene før 1963

Hvis du har en samlet opptjeningstid på mer enn tre år fra offentlige tjenestepensjonsordninger*, har du som tidligere medlem opparbeidet deg pensjonsrettigheter til uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon. 

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Statens pensjonskasse (stillinger i staten) og KLP, samt andre kommunale pensjonskasser.

En samlet opptjeningstid på mer enn tre år, gir deg rettigheter til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. 

Uførepensjon gjelder dersom du før pensjonsalder blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV). 

Etterlattepensjon er aktuelt for dine nærmeste hvis du skulle falle fra. Ved dødsfall kan ektefelle/registrert partner og barn under 20 år ha rett til etterlattepensjon fra oss. Dette gjelder også fraskilte ektefeller / tidligere partnere som oppfyller bestemte vilkår.

Du kan lese mer om de ulike pensjonstypene våre her:

Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon 

 

Det kommer an på aldersgrensen til stillingen din.

  • Er aldersgrensen til stillingen din 67 år eller mer, kan du starte å ta ut alderspensjon fra oss måneden etter at du fyller 67 år. 
  • Er aldersgrensen til stillingen din lavere enn 67 år, kan du starte å ta ut alderspensjon fra oss måneden etter at aldersgrensen er nådd.

NB!

Du er nødt til å ta ut alderspensjon fra NAV fra du fyller 67 år. Hvis ikke vil pensjonen din fra oss stanses. For å unngå dette, er det viktig at du søker om alderspensjon i NAV innen du fyller 67 år. Du kan enkelt søke alderspensjon fra NAV på www.nav.no

Uførepensjon er aktuelt hvis du blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra NAV. Retten til uførepensjon gjelder frem til du fyller 67 år. 

Her skiller vi mellom barnepensjon og ektefellepensjon. 

For barnepensjon gjelder følgende: 
Når et tidligere medlem med pensjonsrettigheter faller fra, har avdødes barn rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.

For ektefellepensjon gjelder følgende: 
Når et tidligere medlem med pensjonsrettigheter faller fra, kan gjenlevende ektefelle / registrert partner søke om ektefellepensjon fra oss.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. 

Pensjonen er livsvarig, med mindre gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt. Da vil han/hun ikke ha rett til ektefellepensjon og den vil bli stanset. 

Fraskilte ektefeller /partnere kan også ha rett til ektefellepensjon

For fraskilte ektefeller /partnere, gjelder følgende krav:

  • ekteskapet/partnerskapet må ha vært i minst 10 år
  • fraskilt ektefelle / partner må ha vært minst 45 år ved skilsmissen / da partneskapet ble brutt
  • fraskilt ektefelle / partner kan ikke har giftet seg / inngått partnerskap på nytt
  • avdøde må ha vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning* på skilsmissetidspunktet / da partnerskapet ble brutt