Tidligere ansatt

Født i 1963 eller senere

Her kan du lese mer om rettighetene som gjelder for tidligere medlemmer som er født i 1963 eller senere. 

tidslinje som uthever årene etter 1963

Hvis du oppfyller opptjeningskravene, kan du ha rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon (se egne spørsmål om du har rett til alderspensjon eller uføre- og etterlattepensjon).  

Uførepensjon gjelder dersom du før pensjonsalder blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV). 

Etterlattepensjon er aktuelt for dine nærmeste hvis du skulle falle fra. Ved dødsfall kan ektefelle/registrert partner og barn under 20 år ha rett til etterlattepensjon fra oss. Dette gjelder også fraskilte ektefeller / tidligere partnere som oppfyller bestemte vilkår.

Om du har rett til alderspensjon, kommer an på hvilken periode du har pensjonsopptjening fra. Her skiller vi på følgende:

For deg som kun har opptjening fra og med 1. januar 2020, gjelder følgende:
Du må ha en samlet opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger på minst 1 år for å ha rett til alderspensjon. 

Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Statens pensjonskasse og KLP, samt andre kommunale pensjonskasser.

For deg som har opptjening både før og etter 2020, gjelder følgende: 

For pensjonsopptjeningen du har fra tiden før 1. januar 2020, må du ha en samlet opptjeningstid på minst 3 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til pensjon.

For pensjonsopptjeningen du har fra og med 1. januar 2020, må du ha en samlet opptjeningstid på minst 1 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger for å ha rett til pensjon.

Hvis du har en samlet opptjeningstid på minst 3 år fra offentlige tjenestepensjonsordninger, har du som tidligere medlem opparbeidet deg pensjonsrettigheter til uføre- og etterlattepensjon.

Er du usikker på om du har en samlet opptjeningstid på 3 år eller mer? På Min side finner du oversikt over opptjeningstiden din i Tromsø kommunale pensjonskasse

Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Statens pensjonskasse  og KLP, samt andre kommunale pensjonskasser.

Du kan starte alderspensjonen når du vil mellom 62 og 75 år.

For deg som har særaldersgrense lavere enn 62 år, er det på nåværende tidspunkt ikke avklart hva som vil skje.

Uførepensjon er aktuelt hvis du blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra NAV. Retten til uførepensjon gjelder frem til du fyller 67 år.

Når et medlem faller fra, kan gjenlevende ektefelle / registrert partner søke om ektefellepensjon fra oss.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. 

For å ha rett til ektefellepensjon må medlemmet ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger*. 

Pensjonen er livsvarig, med mindre gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt. Da vil han/hun ikke ha rett til ektefellepensjon og den vil bli stanset. 

Fraskilte ektefeller / tidligere partnere kan også ha rett til ektefellepensjon
For fraskilte ektefeller / tidligere partnere, gjelder følgende krav:

  • ekteskapet/partnerskapet må ha vart i minst 10 år
  • fraskilt ektefelle / partner må ha vært minst 45 år ved skilsmissen / da partnerskapet ble brutt
  • fraskilt ektefelle / partner kan ikke ha giftet seg / inngått partnerskap på nytt
  • avdøde må ha vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning* på skilsmissetidspunktet / da partnerskapet ble brutt

 

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde.

Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.  

*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er kommunale pensjonskasser som oss, KLP og Statens pensjonskasse.

Er vi den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av, er det vi som skal utbetale pensjonen. Hvis ikke, er det hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av som skal utbetale pensjonen. Det er også til denne ordningen de etterlatte må søke hos. 

Avdødes barn har rett til barnepensjon frem til de fyller 20 år.

For at barna skal ha rett til barnepensjon, må avdøde ha minst 3 års opptjeningstid fra offentlige tjenestepensjonsordninger*. 


*Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er kommunale pensjonskasser som oss, KLP og Statens pensjonskasse.

Er vi den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av, er det vi som skal utbetale pensjonen. Hvis ikke, er det hos den siste offentlige tjenestepensjonsordningen personen var medlem av som skal utbetale pensjonen. Det er også til denne ordningen de etterlatte må søke hos.